Logotype Sveriges Förenade Filmstudios

Stadgar för Sveriges Förenade Filmstudios

§ 1. Sveriges Förenade Filmstudios (SFF) är en ideell förening som genom etablering och utveckling av filmstudior syftar till:

 • att förmedla värdefull film
 • att sprida kunskap om filmen som konstform, dess utveckling och om filmens roll i samhället
 • att stimulera till ökat intresse för olika filmfrågor för att på så sätt skapa en större publik för värdefull film
 • att värna om och utveckla möjligheterna att under bästa möjliga tekniska förutsättningar uppleva film tillsammans.

Föreningen har sitt säte i Stockholm.

§ 2. Medlemskap i SFF tillkommer varje ansluten filmstudio. Varje studio räknas som en medlem.

§ 3. Den som gjort betydande insatser för SFF kan av föreningens årsmöte utses till hedersmedlem. Hedersmedlem har rätt att delta i föreningens sammanträden, dock utan rösträtt.

§ 4.Föreningens styrelse består av ordförande, vice ordförande samt sju ledamöter. Styrelsen utser inom sig en vice ordförande.

Ordföranden väljs av årsmötet för en tid av två år. Övriga styrelsemedlemmar väljs för en tid av två år och kan omväljas högst tre gånger. Fyra ledamöter väljs varje år.

Styrelsens uppgift är att leda föreningens verksamhet så att de i § 1 angivna målen främjas. Styrelsen är beslutsmässig då minst fem ledamöter är närvarande. För att styrelsens beslut ska vara giltigt krävs att minst fem av de närvarande är ense om beslutet.

Styrelsen sammanträder på begäran av ordföranden eller i ordförandens ställe vice ordföranden eller om två styrelseledamöter gemensamt fordrar detta.

Styrelsen skall till föreningens årsmöte avge berättelse över föreningens verksamhet under det gångna verksamhetsåret. Till berättelsen skall fogas redogörelser över föreningens ekonomiska ställning samt separat berättelse över tidskriften Filmrutans ekonomi.

Föreningens firma tecknas av styrelsen. Styrelsen kan utse en eller flera personer som firmatecknare.

§ 5. Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall granskas av två revisorer som väljs av årsmötet. En av dessa ska vara auktoriserad.

§ 6. Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden från och med den 1 januari till och med den 31 december. Räkenskaperna jämte av styrelsen avgiven verksamhetsberättelse skall senast den 20 februari varje år ha överlämnats till revisor. Revisionsberättelse skall föreligga senast den 1 mars.

§ 7. Ordinarie årsmöte skall hållas senast fyra månader efter varje verksamhetsårs slut.

Styrelsen kallar i övrigt föreningen till sammanträde då den anser detta erforderligt eller då yrkande därom framställs av minst en femtedel av medlemmarna.

Kallelse till både årsmöte och annat allmänt sammanträde skall utgå skriftligen minst 14 dagar i förväg. Verksamhetsberättelsen, den ekonomiska berättelsen och revisionsberättelsen skall bifogas kallelse till årsmöte.

§ 8. Föreningsmöte är beslutsmässigt när kallelse skett enligt bestämmelserna i § 7.

Beslut vid sammanträde fattas med enkel majoritet. Om votering begärs sker omröstning öppet såvida inte sluten omröstning begärs. Vid lika röstetal vid öppen omröstning gäller den mening som ordföranden biträder utom vid val och sluten omröstning då lotten får avgöra. Frånvarande medlem får inte rösta skriftligen eller genom fullmakt. Styrelseledamot har inte rösträtt i frågor som rör styrelsens ansvarsfrihet. Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast den 31 december. Styrelsens utlåtande skall sändas till föreningens samtliga medlemmar senast den 28 februari.

Propositioner skall skickas till samtliga medlemmar senast 14 dagar före årsmötet.

§ 9. Ordinarie årsmöte skall – förutom övriga ärenden – uppta följande ärenden till behandling:

 1. Val av ordförande, sekreterare och justeringspersoner för årsmötet.
 2. Fastställande av röstlängd.
 3. Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår.
 4. Styrelsens ekonomiska berättelse för föregående verksamhetsår.
 5. Revisorernas berättelse.
 6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 7. Styrelsens förslag till budget.
 8. Fastställande av medlemsavgift.
 9. Val av ordförande (när så är aktuellt).
 10. Val av styrelseledamöter.
 11. Val av två revisorer, varav en auktoriserad.
 12. Val av minst tre ledamöter, varav en sammankallande, till en valberedning för tiden till nästa årsmöte.

§ 10. Föreningens överskott disponeras på sätt som årsmötet beslutar.

§ 11. Föreningen utger en tidskrift för film och filmstudios. Tidskriften bär namnet Filmrutan.

Föreningens styrelse utgör även tidskriftens styrelse. Tidskriften skall ha självständig ekonomi. Dess ekonomiska ställning redovisas separat. Bokslut skall ske per kalenderår.

Styrelsen utser redaktör samt en ansvarig utgivare. Redaktören har rätt att delta i föreningens årsmöten, dock utan rösträtt.

§ 12. Föreningen fastställer en arbetsordning med föreskrifter för filmstudior i deras arbete. Förslag till ändring av denna arbetsordning skall vara styrelsen tillhanda senast den 31 december eller 6 veckor före annat stadgeenligt utlyst föreningssammanträde än årsmöte.

§ 13. För att godkännas som medlem skall filmstudio avge en ansvarsförbindelse undertecknad av studions ordförande, kassör eller ledamot av interimsstyrelsen. Formuleringen av ansvarsförbindelsen skall framgå av arbetsordningen. Godkänd studio skall till föreningen erlägga de avgifter som fastställs av föreningen vid årsmöte.

§ 14. Studio som motverkar SFF:s syften eller bryter mot dess stadgar eller arbetsordning kan uteslutas av SFF:s styrelse Den uteslutna studion kan skriftligen överklaga beslutet vid SFF:s närmast kommande årsmöte. Utesluten studio har då rätt att sända en representant till detta årsmöte för att föra sin talan, dock endast i fråga som rör uteslutningen. Då studio utesluts eller utträder har studion inte rätt att återfå någon del av erlagda avgifter.

§ 15. Vid föreningens upplösning skall samtliga tillgångar och tillhörigheter överlämnas till sammanslutning med liknande ändamål som föreningen eller till Svenska Filminstitutet.

§ 16. Förslag till ändring av stadgarna skall vara styrelsen tillhanda senast den 31 december eller 6 veckor före annat stadgeenligt utlyst föreningssammanträde än årsmöte.

Förslag till stadgeändring skall utsändas till medlemmarna senast 14 dagar före sammanträdet.

För ändring av stadgarna och arbetsordningen eller för upplösningen av föreningen fordras beslut med 2/3 majoritet vid stadgeenligt utlyst föreningssammanträde.

Kontakt

Allmänt: Per Eriksson, 08-665 12 30
Filmbokning: Tomas Tengmark, 08-665 12 31
Epost: förnamn (snabel-a) filmstudio.se

Adress

Sveriges Förenade Filmstudios (Swedish Federation of Film Societies)
Filmhuset, Borgvägen, Box 27126. 102 52 Stockholm, Sweden
Telefon: 08-665 11 00 (vx)