Logotype Sveriges Förenade Filmstudios

Verksamheten

1. Kort historik

Sveriges Förenade Filmstudios bildades 1953 av några filmkritiker och filmregissörer som slöt ett avtal med representanter för de olika filmbranschorganisationerna. Några filmstudior hade kommit igång redan i slutet av 1940-talet bl.a. Gislaved, Kalmar och Sundsvall. Hösten 1953 innehöll SFF:s filmlista endast 25 filmer! Men det var inte vilka filmer som helst: Mauritz Stillers Herr Arnes pengar och Gösta Berlings saga, Victor Sjöströms Körkarlen, Sergei Eisensteins Pansarkryssaren Potemkin, John Fords Angivaren och Vredens druvor, Roberto Rosselinis Öppen stad och Paisa samt MarcelCarnés Paradisets barn
Under de 20 första åren sysslade SFF enbart med att förmedla film till studior. Men i och med samarbetsavtalet mellan SFF och Svenska Filminstitutet 1971, och de därmed ökade resurserna, samt tack vare ekonomiskt stöd från Utbildningsdepartementet, kunde SFF utöka sin verksamhet med visningar, kurser, seminarier, regionala träffar mm.
Filmstudiorörelsen har alltid spelat en viktig roll för spridning och visning av kvalitetsfilm i Sverige. På en del mindre orter är Filmstudion idag enda visningsformen.

2. Filmimport

I slutet av 70-talet tog SFF initiativ till en egen import av filmklassiker eftersom de filmer som finns i Svenska Filminstitutets arkiv endast får visas inom Cinematekets ramar. Den dåvarande socialdemokratiska regeringen uppvaktades av SFF som fick öronmärkta pengar för att importera klassiker. Från och med 1996 har SFF fått lägga denna på flera sätt unika satsning på hyllan på grund av minskade anslag.
SFF förvärvade rättigheter till 90 filmklassiker, bland dem många mästerverk och milstolpar i filmens historia, t.ex. Vredens druvor, Det perfekta brottet, Det ligger i blodet, Havet är vårt öde, Blå ängeln, Citizen Kane, Rom öppen stad, Glada änkan, Karusellen, Folkets hjälte, Ballad om en soldat, Polishämnaren, Aska och diamanter, Paradisets barn, Flickan och odjuret, Queen Kelly, De älskande i Verona, Kort möte L'Atalante och flera Hitchcockfilmer. Dessa filmer finns nu som en del av den enorma skatt som Svenska Filminstitutets filmarkiv utgör. Till några av filmerna har SFF rättigheter på "livstid".

3. SFFs Centrala verksamhet

finns på Filmhuset i Stockholm. SFF sköter all filmbokning för filmstudiorna. Varje filmstudio bestämmer själv sitt program. Systemet med central filmbokning och medlemsavgifter gör att man har möjlighet att visa film även på små orter. SFF arrangerar också filmhelger, seminarier, kurser, regionala träffar, informationsvisningar och resor till utländska filmarkiv samt har daglig kontakt med filmstudior för information, stöd och rådgivning när problem uppstår.

ICC / IFFS - den internationella filmstudioorganisationen [tillbaka]
FICC / IFFS ((Federation Intenational Cine Clubs / International Federation of Film Societies) är en intresseorganisation för filmstudioorganisationer runt om i världen med f.n. ett 40-tal medlemmar. Den italienske regissören Gianni Amelio är ordförande. Det finns undergrupper som arbetar lokalt, Norden, Öst/Centraleuropa, England, Medelhavsländerna, Asien, Afrika m.fl.

Organisationen arbetar aktivt med olika projekt, bl.a. med att försöka via icke-kommersiella kanaler sprida ny intressant europeisk film som inte har distributörer. Vid ca 20 filmfestivaler/år har IFFS en egen jury bl.a. Karlovy Vary, Locarno, Kiev och Tromsø.

Detta samarbete ger många möjligheter till kontakter med bl.a. filmarkiv i andra länder. Sedan ett antal år tillbaka anordnar SFF resor för sina medlemmar till utländska filmarkiv.

4. Filmrutan

är Sveriges äldsta filmtidskrift (startades 1958) och ägs av Sveriges Förenade Filmstudios (SFF). Sedan Chaplin lades ner 1997, har Filmrutan, vars innehåll på flera sätt liknar Chaplins, haft ett ökat ansvar och en större betydelse för en filmintresserad allmänhet runt om i landet.

På uppdrag av SFFs årsmöte tillträdde en ny redaktion 2009. SFF och redaktionen för Filmrutan har satsar på att göra tidskriften ännu mer attraktiv med en ny layout, nya medarbetare och vars artiklar om film, analys av film, filmhistoria, debatt kring film och filmpolitik samt recensioner skall nå ut till en ännu större läsekrets.

Filmrutan utkommer med 4 nummer per år. Filmrutans jury liksom recensioner finns på SFF:s hemsida under rubriken Filmrutan.

5. Den lokala verksamheten

bygger helt på idéellt arbete som utförs av eldsjälar och filmentusiaster. Varje filmstudio har sin egen ekonomi och bestämmer sitt eget program, som sedan bokas via SFF centralt. De flesta filmstudior erhåller bidrag från kommun eller kulturnämnd.

6. Central filmbokning

Filmstudior anslutna till SFF skall boka sina filmer via SFF:s centrala verksamhet. SFF betalar filmhyran till distributören och varje filmstudio betalar en medlemsavgift till SFF. Medlemsavgiften bestäms av årsmötet och baseras på antalet medlemmar och antalet visade filmer.

7. SFFs filmlista

SFF ger ut en lista på hemsidan över filmer som finns tillgängliga i distribution i Sverige. Utifrån den väljer den lokala filmstudion filmer. Filmlistan finns på SFFs hemsida och uppdateras kontinuerligt.

8. Medlemskort

Filmstudion skall använda SFFs medlemskort. Ett medlemskort i en filmstudio berättigar till att se de filmer filmstudion visar under den termin för vilket  kortet är utfärdat. Kortet gäller inte i några andra filmstudior. Det finns också ett 3-filmkort som kan säljas i slutet av terminen.

9. Redovisning

Redovisning av försålda medlemskort skall göras till SFF vid två tillfällen på särskild blankett.    
 1) Senast 10 dagar efter den andra visningen.
 2) Direkt efter den sista föreställningen.
Osålda kort skall returneras tillsammans med slutredovisningen. Filmstudio som inte redovisat eller betalat medlemsavgiften har, om inte särskilda skäl föreligger, inte rätt att beställa filmer för kommande säsong.

Varje filmstudio måste redovisa för minst 60 betalande medlemmar. En filmstudio kan alltså ha mindre än 60 medlemmar, men måste betala för 60.
Undantag är första terminen för en ny filmstudio. En filmstudio som vilat en eller flera terminer och återkommer räknas inte som ny.

En filmstudio med mer än 100 medlemmar får visa så många filmer som den önskar. Har filmstudion mindre än 100 medlemmar får man betala en extra avgift för varje film utöver 6. Detta för att täcka mellanskillnaden upp till 100 medlemmar. Redovisa sålda medlemskort

10. Medlemsavgiften

Filmstudion betalar en avgift till SFF som fastställs av årsmötet. Avgiften är, från och med hösten 2016,17:00 kr per medlem och visning.

Exempel för en termin: en filmstudio med 6 filmer och 60 medlemmar betalar i medlemsavgift till SFF: 17 kr x 6 x 60 = 6 120 kr. För 3-filmkort skall filmstudion betala 130 kr/kort till SFF.

11. Övriga kostnader

som filmstudion får räkna med är hyra för biograf, maskinistarvode, reklammaterial, tryckning av program samt returfrakten. SFF betalar frakten till filmstudion. De flesta filmstudior har någon form av kommunalt stöd.

12. Leverans av film

Distributören skall skicka filmen i god tid före visning - vare sig det sker digitalt eller per post. Har filmen inte anlänt två dagar innan visning så måste filmstudion kontakta distributören direkt. Sker visningen under en helg eller på måndagen så bör kopian anlända torsdagen innan om inget annat meddelats från distributören.Tänk på att ha kontakt med biografen för att se om filmen anlänt/laddats ner i tid.

13. Avisering

Ibland - men inte så ofta efter digitaliseringen av filmdistributionen - skickas filmen till filmstudion direkt från en biograf på annan ort. Filmstudion får då en avisering från distributören med information om varifrån filmen kommer. För att vara helt säker på att allt stämmer så bör filmstudion ta kontakt med den person som skall skicka filmen. Alla uppgifter finns då på aviseringen.

14. Beordring

Om filmen inte skall returneras till distributören får filmstudion en filmbeordring från distributören. Där finns information om när och vart filmen skall skickas. Det är viktigt att bekräfta till distributören att filmstudion tagit del av informationen. Det skall därför alltid finnas en person i varje filmstudio som är ansvarig för beordringen.

15. Lokala arrangemang

Det blir allt vanligare att filmstudior, utöver det ordinarie programmet, anordnar filmdagar, filmfestivaler etc. Det kan ske i samarbete med andra föreningar på orten och/eller för att värva medlemmar. Om filmstudion i kombination med medlemskortet säljer biljetter skall biljettpriset fastställas i överenskommelse med distributören. Filmerna kan beställas som vanligt centralt genom SFF.

16. Reklammaterial

Reklammaterial, som t.ex. filmaffischer, måste varje filmstudio själv beställa hos respektive distributör. SFF betalar upp till 50 kronor per film. Överstigande belopp faktureras filmstudion.

För ytterligare information kontakta SFFs kansli:
Filmhuset, Box 27 126, 102 52 Stockholm.
Tel: 08-665 12 30
E-post: sff (at) sff-filmstudios.org
Postgiro: 15 06 00-5

Kontakt

Allmänt: Per Eriksson, 08-665 12 30
Filmbokning: Tomas Tengmark, 08-665 12 31
Epost: förnamn (snabel-a) filmstudio.se

Adress

Sveriges Förenade Filmstudios (Swedish Federation of Film Societies)
Filmhuset, Borgvägen, Box 27126. 102 52 Stockholm, Sweden
Telefon: 08-665 11 00 (vx)